Amendement woningbehoefteonderzoek (Aangehouden na toezegging)

Door Chris Maas op 30 september 2018

Onze fracties (PvdAGroenLinks en CDA) zouden graag zien dat er bij het woningbehoefteonderzoek naar meer aandachtsgebieden gekeken dient te worden dan nu in het raadsvoorstel aangegeven wordt.

Uit het Rigo-rapport blijkt dat bestaande huisvestingsproblemen van met name jongeren niet op korte termijn zullen worden opgelost. Om jongeren aan onze gemeente te binden is een snelle, flexibele en betaalbare oplossing gevraagd, waarin niet-traditionele huisvestingsconcepten uitkomst kunnen bieden. Deze woonvormen kunnen ook een oplossing bieden voor huisvesting van volwassenen, ouderen en statushouders.

Daarnaast is behoefte aan nieuwe woonvormen, waarbij de bewoners een kleinere voetafdruk op deze aarde achterlaten. Deze woonvormen kunnen gerealiseerd worden met veel minder en duurzamere materialen en sluiten daardoor aan op de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente Veere.
Er zou ook meer maatwerk geleverd kunnen worden door gericht kwalitatief onderzoek te laten doen per kern en meer zicht te krijgen op beperkende of stimulerende factoren.

De Raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 27 september 2018;
gelet op artikel 28 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad van Veere 2015;

wijzigt het raadsvoorstel Woningbehoefteonderzoek gemeente Veere in die zin dat er een aanvulling komt als volgt:

Het college op te dragen om:

  • een proactieve houding aan te nemen in het faciliteren van niet-traditionele en flexibele manieren van huisvesting (zoals Tiny Houses, kangoeroewoningen en mantelzorgaccommodaties) en te onderzoeken of dergelijke concepten realiseerbaar zijn binnen diverse woningbouwprojecten. En dit mee te nemen in het regionale woningmarkt- en locatieonderzoek;
  • te onderzoeken of het mogelijk is, onder voorwaarden, tijdelijke kangoeroe/zorgwoninkjes toe te staan bij bestaande bebouwing, zodat zorgbehoevende ouderen, in de laatste fase van hun leven, tijdelijk kunnen wonen op het erf van hun kinderen. Zodra de zorg niet meer nodig is, dient de kangoeroe/zorgwoning te verdwijnen;
  • bij het bepalen van woningbehoefte niet alleen te kijken naar demografische ontwikkelingen vanuit het verleden, maar ook de behoefte te peilen in een kwalitatief onderzoek per kern (de dorpsraden kunnen hierin een rol spelen);
  • te onderzoeken of er bij jongeren behoefte is aan Collectief Particulier Opdrachtgeverschap;
  • te onderzoeken in hoeverre de onttrekking van permanente woningen ten behoeve van recreatieve woningen doorwerkt in het door de Provincie toegestane woningcontigent en dus ook mogelijk nadelig is voor inwoners van Veere en jongeren in het bijzonder;
  • initiatieven ten aanzien van flexibele en milieuvriendelijke huisvesting voor permanente (niet-recreatieve) bewoning actief te ondersteunen en te faciliteren door indien nodig tijdelijk af te wijken van bestemmingsplannen en/of bestaande bouwvoorschriften, maar dat deze wel dienen te passen binnen de omgeving (landelijke en ruimtelijke inpasbaarheid, schaal en maat).

En gaat over tot de orde van de dag.

PvdA/GroenLinks
– Ineke Rijken
– Chris Maas
– Maaike Walraven
– Peter Meijs
– Tom Lievense

CDA
– Willem den Herder
– Pieter Wisse
– Leen Meijers

Chris Maas

Chris Maas

Chris Maas: “Solidariteit & rechtvaardigheid zijn een richtsnoer voor mij. Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarnaast inzetten op ruimtelijke en economische ontwikkelingen die passen bij het Veerse landschap en ons culturele erfgoed.”

Meer over Chris Maas