Bestuursvragen Bomenkap Oranjezonweg, Lijdijkweg en Rijnsburgseweg (Waterschap)

Door Tom Lievense op 4 september 2018

De PvdA-waterschapsfractie is door bewoners gewezen op het voornemen bomen te rooien en/of te herplanten aan de Oranjezonweg, Lijdijkweg en Rijnsburgseweg in de gemeente Veere. Het gaat om oudere monumentale populierenbeplantingen, geplant in laanverband welke voorzien zijn van een onderbeplanting met struikvormige soorten.

De Heemkundige Kring Walcheren heeft u als dagelijks bestuur (DB) een aantal aanbevelingen onder ogen gebracht (brief 24 augustus 2018). Als PvdA staan wij grotendeels achter het kap- en herbeplanting beleid van waterschap Scheldestromen. Desalniettemin vinden wij dat vanwege de mogelijke impact van bomenkap en herplanting op het landschap lokaal maatwerk mogelijk moet zijn.

Mede naar aanleiding van bovenstaande heeft de PvdA de volgende vragen aan het DB:

 1. Is het DB het met de PvdA eens dat op plaatsen waar bomen landschappelijk bepalende elementen zijn een zorgvuldige afweging moet worden gemaakt?
 2. Is het DB het met de PvdA eens dat het kappen van bomen ondanks verzet het draagvlak voor het gehele kap en herplantingsbeleid kan ondermijnen?
 3. Is er betreffende dit onderwerp contact geweest met de gemeente Veere?
  1. Zo ja, wat is de opvatting van de gemeente Veere hierover?
  2. Zo nee, waarom niet?
 4. Heeft het DB kennis genomen van de aanbevelingen die door de Heemkundige Kring Walcheren met u zijn gedeeld? https://docs.google.com/document/d/12oGmAHNI7NjYgqY0mVlGcVPFM0-CaGpkPbEJ3uADW7c
 5. Uit het oogpunt van de landschappelijke kwaliteit, de veiligheid en de impact van de landschappelijke ingreep is de Heemkundige kring tot vijf aanbevelingen gekomen:
   1. Respecteren van de plantafstand van zes meter in de rijen.
   2. Respecteren van de populier als kenmerkende boomsoort in dit gedeelte van het eiland (geen aanplant van fladderiep of veldesdoorn).
   3. In plaats van Populus Robusta zou overwogen kunnen worden Populus Nigra (nader te bepalen cultivar) of Populus Marilandica aan te planten. Deze bomen beschikken over een langere levensduur dan de Robusta populier en beschikken over een eveneens markante habitus.
   4. Het intensiveren van inspecties en het indien noodzakelijk laten uitvoeren van extra onderhoud (verwijderen van dood hout), met als doel de bomen zo lang mogelijk te laten staan. Directe werkzaamheden lijken op het eerste gezicht overigens niet noodzakelijk.

6. Indien tot kap en herplant wordt overgegaan, wordt aanbevolen de werkzaamheden per weghelft te faseren. Zo blijft altijd de helft van de beplantingen aanwezig. Dit verzacht de landschappelijke ingreep en geeft de nieuw aangebrachte beplanting de kans om in de beschutting van de nog bestaande beplanting al enkele jaren (bijvoorbeeld drie tot vijf jaar) te groeien. Dit verhoogt de kans op een voorspoedige aanslag van de nieuwe beplantingen en houdt een beschut klimaat langer in stand.

7. Kan het DB per aanbeveling van de Heemkundige Kring aangeven wat hun opvatting hierbij is?

8. Kan het DB een inschatting maken van de meerkosten die het opvolgen van de aanbevelingen tot gevolg zullen hebben, zodat een afweging kan worden gemaakt?

9. Is het DB hierover in overleg te gaan met de Heemkundige Kring Walcheren?

Meer info: https://drive.google.com/file/d/1PRQh8jnon1b8pM7APZlVmOK8UC-x45Ea/view?usp=sharing

Hoogachtend namens de fractie PvdA,

Tom Lievense, Maarten Rossen, Paul Weemaes en Kris Reijnierse.

Tom Lievense

Tom Lievense

Ik ben geboren en getogen in Westkapelle, een dorp met een geweldige historie en een zeer bloeiend verenigingsleven. Dit is één van de belangrijkste redenen dat ik vandaag de dag nog steeds in Westkapelle woon en dat ik niet van plan ben op korte termijn te vertrekken. Elke generatie zou zichzelf vertegenwoordigd moeten zien in

Meer over Tom Lievense