Art. 33 vragen over begeleiding kwetsbare jongeren naar werk

Door Tom Lievense op 6 augustus 2018
Van: Raadslid Tom Lievense (PvdA/GroenLinks)
Aan: College van Burgemeester en Wethouders, Griffie
Datum: 06-08-2018
Betreft: Begeleiding kwetsbare leerlingen naar werk.

Toelichting
Geen netwerk waar je op terug kan vallen voor een baan; onzeker zijn over hoe jij mensen kan benaderen voor werk; in spanning of je direct werk kan vinden waarmee je de lopende rekeningen kan betalen. Veel jongeren in het praktijkonderwijs worstelen hier bijna dagelijks mee. Jobcoaches helpen dankzij een EU-bijdrage leerlingen met de begeleiding naar werk. Deze begeleiding is succesvol.
Helaas is er op korte termijn geen zicht op nieuwe middelen vanuit Europa, omdat de Europese begrotingsonderhandelingen muurvast zitten. De consequenties zijn niet mals: de komende drie jaar is er geen geld voor begeleiding, jobcoaches verliezen hun baan en ruim 65.000 kwetsbare jongeren krijgen geen ondersteuning. In Zeeland gaat het om zo’n 1.900 leerlingen.
PvdA/GroenLinks Veere, Pvda Middelburg en PvdA Vlissingen willen dat jongeren zeker zijn van een goede start op de arbeidsmarkt. Orionis Walcheren kan hierin een belangrijke rol spelen.

Mede naar aanleiding van bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het College van Burgemeester en wethouders (B&W):

  1. Kent u het bericht ‘EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’? https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/ (zie bijlage I)
  2. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel jongeren op Walcheren (en in het bijzonder in de Gemeente Veere) niet meer naar werk begeleid worden door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal Fonds -gelden (ESF)?
  3. Kunt u aangeven hoeveel fte, bij Orionis Walcheren, in de vorm van jobcoaches en stagebegeleiders, verloren gaan door het wegvallen van deze middelen?
  4. Deelt u de mening van de PvdA/GroenLinks dat kwetsbare jongeren niet de dupe mogen worden van gekissebis over centen? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te garanderen? Zo nee, waarom niet?
  5. Kunt u een inschatting maken van de gevolgen voor de gemeente Veere door het wegvallen van deze begeleiding?
  6. Bent u met PvdA/GroenLinks van mening dat het zeer belangrijk is dat deze jongeren naar werk begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan?
  7. Is het college bereid om via cofinanciering (opnieuw) bij te dragen aan de projecten voor werkbegeleiding? En is de college bereid hierover met de andere Walcherse gemeenten in overleg te gaan?
  8. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Graag zien wij een schriftelijke beantwoording van deze vragen.
Hoogachtend namens de fractie PvdA/GroenLinks Veere,
Tom Lievense

In de media verschenen: 

Tom Lievense

Tom Lievense

Ik ben geboren en getogen in Westkapelle, een dorp met een geweldige historie en een zeer bloeiend verenigingsleven. Dit is één van de belangrijkste redenen dat ik vandaag de dag nog steeds in Westkapelle woon en dat ik niet van plan ben op korte termijn te vertrekken. Elke generatie zou zichzelf vertegenwoordigd moeten zien in

Meer over Tom Lievense