Motie ontwikkelingen Nehalenniagebied Domburg (aangehouden na toezegging)

Door Chris Maas op 30 september 2018

De raad van de gemeente Veere in vergadering bijeen op 27 september 2018;

Constaterende dat:

 • de raad op 9 november 2017 besluiten heeft genomen om zijn kaderstellende rol te versterken;
 • de raad daarbij heeft bepaald dat onder meer het onderwerp “Visie Domburg” (parkeren, woningbouw, Nehalenniagebied, museum, Oosterloo e.d.) via een uitgebreid proces van Informeren, Oordeelsvorming en Besluiten aan de raad wordt aangeboden;
 • de raad het college heeft opgedragen te handelen volgens de beleidsnota’s “IOB-proces” en de beleidsnota “Interactieve beleidsontwikkeling”;
  de fractie van PvdA/GroenLinks d.d. 23 juli 2018 schriftelijke vragen heeft gesteld over de ontwikkelingen Nehalenniagebied te Domburg;
 • het college van burgemeester en wethouders d.d. 31 juli 2018 heeft gereageerd op deze vragen;
 • het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 augustus 2018 (ten overvloede) heeft besloten het IOB-proces toe te passen op de ontwikkelingen Nehalenniagebied;
 • het college van burgemeester en wethouders bij monde van wethouder Schot en via een memo heeft aangegeven dat in de Visie Domburg voor het Nehalenniagebied en omgeving een droombeeld geschetst en dat het college met partijen overeenkomsten aangaat om de haalbaarheid van ontwikkelingen te onderzoeken.

Overwegende dat:

 • de visie Domburg globale uitgangspunten voor herontwikkeling van het Nehalenniagebied bevat, zoals kwaliteitsverbetering, verplaatsen museum, ondergronds parkeren, uitbreiding van bedrijven en voorzieningen gekoppeld aan kwaliteitsverbetering en behoud kleinschalig karakter van Domburg;
 • de visie Domburg geen heldere kaders voor de ruimtelijke ontwikkelingen in het Nehalenniagebied bevat;
 • er reeds gesprekken zijn/worden gevoerd met hoteleigenaren en ontwikkelaar(s) waarbij schetsen van ruimtelijke ontwikkelingen zijn gewisseld;
 • niet alle hoteleigenaren in Nehalenniagebied zijn aangehaakt bij deze besprekingen;
 • omwonenden, stadsraad Domburg en andere belanghebbenden niet of onvoldoende bij de ontwikkelingen in het Nehalennisgebied zijn betrokken en dat daarmee geen sprake is van interactieve beleidsontwikkeling;

Is van mening dat:

 • de raad eerst heldere kaders voor de ontwikkelingen in het Nehalenniagebied moet vaststellen voordat de haalbaarheid van ontwikkelingen door het college van burgemeester en wethouders met betrokken ondernemers kan worden onderzocht omdat nog niet duidelijk is van welke ontwikkelingen de haalbaarheid wordt onderzocht;
 • het besluit over het toepassen van het IOB-proces en interactieve beleidsvorming serieus uitgevoerd moet worden;
 • dit voorwaarden zijn voor het kunnen uitvoeren van de kaderstellende rol van de gemeenteraad;

Draagt het college op om:

 • nog geen overeenkomsten met partijen aan te gaan om de haalbaarheid van ontwikkelingen te onderzoeken;
 • de gemeenteraad door middel van een duidelijk beschreven IOB-proces met tijdpad in de gelegenheid te stellen om, met betrokkenheid van alle belanghebbenden, heldere kaders voor de ontwikkeling van het Nehalenniagebied vast te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie PvdA/GroenLinks

– Chris Maas
– Maaike Walraven
– Tom Lievense
– Ineke Rijken
– Peter Meijs

Fractie CDA

– Pieter Wisse
– Willem den Herder
– Leen Meijers

Chris Maas

Chris Maas

Chris Maas: “Solidariteit & rechtvaardigheid zijn een richtsnoer voor mij. Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Daarnaast inzetten op ruimtelijke en economische ontwikkelingen die passen bij het Veerse landschap en ons culturele erfgoed.”

Meer over Chris Maas